Make your own free website on Tripod.com

Thai Banner
Thai Banner

ข้อสอบแบบตัวเลือก 1. 125 ฐาน8 แปลงเป็นฐานสองได้เท่าไหร่?
ก. 1100111ข. 1000100
ค. 1010101ง. 1111111
จ. ไม่มีข้อถูก
2. 357 ฐาน8 แปลงเป็นฐานสองได้เท่าไหร่?
ก. 10001111ข. 11101111
ค. 10101010ง. 11011011
จ. 11100010
3. AE9 ฐาน16 แปลงเป็นฐานสองได้เท่าไหร่?
ก. 111001101110ข. 100011100010
ค. 100100111111ง. 111100001111
จ. 101011101001
4. 10110001 ฐาน2 แปลงเป็นฐานแปดได้เท่าไหร่?
ก. 361ข. 451
ค. 261ง. 789
จ. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
5. 1000100101111111 ฐาน2 แปลงเป็นฐานสิบหกได้เท่าไหร่?
ก. 278Eข. E294
ค. 336Fง. 897F
จ. ไม่มีข้อถูก
6. 11011 ฐาน2+1011 ฐาน2 =?
ก. 11100ข. 100110
ค. 100010ง. 110110
จ. 100001
7. 100110 ฐาน2+11010 ฐาน2 =?
ก. 1111111ข. 1000110
ค. 1110000ง. 1000000
จ. ไม่มีข้อถูก
8. 1101 ฐาน2-111 ฐาน2=?
ก.0110ข. 1000
ค. 1010ง. 1110
จ. 1011
9. ข้อใดหมายถึงรหัสภายนอกเครื่อง?
ก. External IDข. External Code
ค. External Chipง. External Byte
จ. ถูกทั้ง ค. และ ง.
10. ข้อใดไม่ใช่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต?
ก. อาจารย์/นักศึกษาข. นักวิจัย
ค. ผู้บริหารง. เจ้าหน้าที่หน่วยงานธนาคาร
จ. ผิดทุกข้อ
11. Internet เปรียบเสมือนอะไร?
ก. โลกใหม่าข. การโทรคมนาคม
ค. ห้องสมุดเสมือนง. ห้องพักผ่อน
จ. ถูกทุกข้อ
12. .com หมายถึงอะไร?
ก. องค์กรธุรกิจข. องค์กรรัฐบาล
ค. องค์กรเอกชนง. องค์กรทหาร
จ. ถูกทั้ง ก. และ ค.
13. .mil หมายถึงอะไร?
ก. องค์กรการศึกษาข. องค์กรเอกชน
ค. องค์กรไม่หวังผลกำไรง.องค์กรทหาร
จ. ไม่มีข้อถูก
14. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ทางด้านสังคมของ Internet?
ก. ส่งเสริมคุณภาพให้ดีขึ้นข. ประหยัดทรัพยากรที่มีคุณค่า
ค. สนับสนุนทักษะคอมพิวเตอร์ให้แก่ประชาชนง. เพิ่มการบริการที่ดีแก่ลูกค้า
จ. เพิ่มทางเลือกในการนำเสนอข้อมูลและเทคโนโลยี
15. รหัส BCD สามารถสร้างรหัสที่แตกต่างกันได้กี่ตัว?
ก. 64 ตัวข. 32 ตัว
ค. 16 ตัวง. 8 ตัว
จ. 4 ตัว
16. Zone bit ของรหัส EBCDIC ถ้าเป็นอักษร J-R เริ่มต้นด้วยอะไ?
ก. 0001ข. 1110
ค. 1010ง. 1111
จ. 0101
17. ข้อมูลหมายถึง?
ก. คนข. สัตว์
ค. สิ่งของง. สถิติ
จ. ข้อ ง. ผิด
18. หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดคือข้อใด?
ก. Bitข. Byte
ค. Fieldง. Record
จ. File
19. ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลได้แก่อะไรบ้าง?
ก. Input,Process,Outputข. Process,Input,Output
ค. Input,Sort,Outputง. Input,Processing Data,Output
จ. ทุกข้อถูกหมด
20. Merge อยู่ในขั้นตอนใด?
ก. Inputข. Output
ค. Processing Dataง. Input และ Output
จ. ไม่มีข้อถูก
21. การประมวลผลแบบเรียลทาม เป็นการประมวลแบบใด?
ก. Interactive Processingข. Batch Processing
ค. Complier Processingง. Auto-time Processing
จ. ถูกทุกข้อ
22. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี?
ก. Accuracyข. Relevance
ค. Verifiableง. Backup
จ. Timeliness
23. วิธีการทางคอมพิวเตอร์มีกี่วิธี?
ก. 3 วิธีข. 5 วิธี
ค. 7 วิธีง. 9 วิธี
จ. 11 วิธี
24. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของการวิเคราะห์งาน?
ก. รูปแบบผลลัพธ์ข. ข้อมูลนำเข้า
ค. ตัวแปรที่ใช้ง. วิธีการประมวลผล
จ. ไม่มีข้อถูก
25. ผังงานระบบจะแสดงรายละเอียดการทำงานเป็นแบบใด?
ก. Program Flowchartข. System Flowchart
ค. Interactive Flowchartง. Non-system Flowchart
จ. Interup Flowchart
26. ข้อผิดพลาดของโปรแกรมอาจเกิดได้ 3 ลักษณะ ข้อใดถูกต้อง?
ก. Logic Errorข. Complier Error
ค. Numberic Error ง. Program Error
จ. ไม่มีข้อถูก
27. Syntax Error เกิดจากอะไร?
ก. เขียนข้อความซ้ำบ่อยเกินไปข. ผิดหลักไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์
ค. ใส่เครื่องหมายเปรียบเทียบผิดง. ไม่มีข้อความจบโปรแกรม
จ. ไม่กำหนดค่าเริ่มต้นของตัวแปร
28. การวิเคราะห์งานคืออะไร?
ก. การเลือกงานที่จะทำข. การศึกษาการเขียนโปรแกรม
ค. การประมวลผลโปรแกรมง. การพิจารณาสิ่งที่ต้องการ
จ. การเขียนผังงาน
29. Blaise Pascal คือใคร?
ก. โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลกข. ผู้สร้างเครื่องบวกเลขคนแรกของโลก
ค. ผู้สร้างภาษา Pascalง. นักวิเคราะห์งาน
จ. บิดาแห่งคอมพิวเตอร์
30. ภาษา Pascal มีพื้นฐานมาจากภาษาใด?
ก. Basicข. Cobol
ค. Pl/1ง. Fortan
จ. Prolog
31. ภาษา Pascal มีลักษณะเด่นคือ?
ก. เป็น Editorข. เป็น Complier
ค. เป็นระบบง. เป็นภาษาระดับต่ำ
จ. ถูกทั้ง ก. และ ข.
32. หลักการเขียนโปรแกรมภาษา Pascal ข้อใดไม่ใช่?
ก. Source codeข. Link
ค. Object codeง. Merage
จ. Compile
33. การเปิดไฟล์ใหม่ในภาษา Pascal ใช่คำสั่งใด?
ก. Newข. F10
ค. Openง. Go
จ. ผิดทุกข้อ
34. การจัดเก็บไฟล์ใช้คำสั่งใด?
ก. F2ข. Alt+S
ค. Sง. Crl+S
จ. F9
35. .TPL เป็นไฟล์ชนิดใด?
ก. ตัวโปรแกรมข. เก็บไลบรารี่หรือยูนิตต่างๆ
ค. แฟ้ม Transferง. ค่าเริ่มต้นของโปรแกรม
จ. เก็บ Source โปรแกรม
36. โครงสร้างของภาษา Pascal มีกี่ส่วน?
ก. 2 ส่วนข. 3 ส่วน
ค. 4 ส่วนง. 5 ส่วน
จ. 6 ส่วน
37. คำสั่ง var คือคำสั่งอะไร?
ก. ตั้งชื่อโปรแกรมข. ตั้งค่าตัวแปร
ค. ตั้งค่า Loopง. เรียกไลบรารี่
จ. จบโปรแกรม
38. คำสั่ง type หมายถึงอะไร?
ก. กำหนดรูปแบบให้ตัวแปรข. กำหนดรูปแบบโครงสร้าง
ค. กำหนดรูปแบบโปรแกรมง. กำหนดฐานข้อมูล
จ. กำหนดการ link
39. คำสั่ง assign หมายถึงอะไร?
ก. เลือกเงื่อนไขข. กำหนดการอ่านข้อมูล
ค. กำหนดแฟ้มภายนอกง. กำหนดการทำงาน
จ. กำหนดตัวแปร
40. x=10 DIV 3 =??
ก. 9ข. 2.999...
ค. 1ง. 3
จ. 10
41. x=10 MOD 3 =?
ก. 9ข. 2.999...
ค. 1ง. 3
จ. 10
42. คำสั่ง Lset ในภาษา QBasic คืออะไร?
ก. กำหนดค่าเริ่มต้นข. กำหนดค่า Field
ค. กำหนดตัวแปรง. กำหนดโครงสร้าง
จ. กำหนดตัว Compile
43. Computer มาจากคำในภาษาละตินข้อใด?
ก. Computeraข. Compu
ค. Computareง. Compute
จ. Comput
44. ใครคือผู้สร้าง Boolean Algeba?
ก. William Augtredข. Charles Babbage
ค. Joseph Marie Jacquardง. Blaise Pascal
จ. George Boole
45. IC ย่อมาจาก?
ก. Internet Computerข. Internet Connect
ค. Integrated Controlง. Integrated Circuits
จ. ไม่มีข้อถูก
46. ms(Millisecond) มีค่าเท่ากับข้อใด?
ก. 1/100 วินาทีข. 1/1000 วินาที
ค. 1/10000 วินาทีง. 1/1000000 วินาที
จ. 1/100000000000 วินาที
47. พัฒนาการของคอมพิวเตอร์คืออะไร?
ก. ขนาดข. ความเร็ว
ค. ความน่าเชื่อถือง. ความสามารถ
จ. ถูกทุกข้อ
48. อะไรคือข้อจำกัดที่สำคัญที่สุดของคอมพิวเตอร์?
ก. Dependunce of Humanข. Time-Consuming
ค. Disruptivenessง. Unadaptiveness
จ. สำคัญเท่ากันหมด
49. สาเหตุใดมีใช่สาเหตุที่ทำให้ธุรกิจประสบความล้มเหลว?
ก. ความผิดพลาดของข้อมูลข. ความผิดพลาดของชุดคำสั่ง
ค. ความผิดพลาดของผู้ใช้ง. ขาดความเป็นมาตรฐาน
จ. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
50. Analog Computer นิยมใช้ในงานด้านใด?
ก. การวัดความดันข. การคำนวณตัวเลข
ค. ยานอวกาศง. ระบบบัญชี
จ. ถูกทุกข้อ