Make your own free website on Tripod.com

Thai Banner
Thai Banner


1. โปรแกรมรับข้อมูลอุณหภูมิองศาแซลเซียสแล้วแปลงเป็นองศาฟาเรนไฮต์และโรเมอร์
<-ไปดูการวิเคราะห์งาน   <-ไปดู SOURE PROGRAME   <-ไปดู FLOWCHART

2. โปรแกรมพิมพ์สูตรคูณแม่ 7
<-ไปดูการวิเคราะห์งาน   <-ไปดู SOURE PROGRAME   <-ไปดู FLOWCHART

3. พิมพ์ปิรามิดโดยรับข้อมูลฐานแล้วให้ปิรามิดมีความสูงเท่ากับฐานที่รับเข้า
<-ไปดูการวิเคราะห์งาน   <-ไปดู SOURE PROGRAME   <-ไปดู FLOWCHART

4. ให้รับคะแนน Quiz#1,2,midterm และ final แล้วคำนวณหาเกรดที่ได้โดยทำจนกว่าจะตอบ N หรือ n
<-ไปดูการวิเคราะห์งาน   <-ไปดู SOURE PROGRAME   <-ไปดู FLOWCHART

5. อ่านข้อมูลหนังสือ แล้วพิมพ์ข้อมูลเฉพาะหนังสือที่มีราคามากกว่า 500 บาท
<-ไปดูการวิเคราะห์งาน   <-ไปดู SOURE PROGRAME   <-ไปดู FLOWCHART

6. รับจำนวนการซื้อโดนัท พิซซ่า และกาแฟ แล้วคำนวณหาภาษีและเงินที่ต้องจ่าย ทำจนกว่าจะตอบ N หรือ n
<-ไปดูการวิเคราะห์งาน   <-ไปดู SOURE PROGRAME   <-ไปดู FLOWCHART

7. พิมพ์ค่ารหัสหนังสือ,ชื่อเรื่อง,ผู้แต่ง,และราคา ลงในไฟล์ book.dat โดยจบการทำงานเมื่อป้อนรหัสเป็น 9999
<-ไปดูการวิเคราะห์งาน   <-ไปดู SOURE PROGRAME   <-ไปดู FLOWCHART

8. รับตัวเลขมา n ตัว แล้วคำนวณหาว่ามีตัวเลข 0-10 กี่ตัว 11-100 กี่ตัว 101-1000 กี่ตัวและมากกว่า 1000 กี่ตัว
<-ไปดูการวิเคราะห์งาน   <-ไปดู SOURE PROGRAME   <-ไปดู FLOWCHART

9. เปิดแฟ้มพนักงาน แล้วพิมพ์ข้อมูลเฉพาะพนักงานที่มีเงินเดือนระหว่าง 5000-10000 บาท พร้อมทั้งหาค่าเงินเดือนสูงสุด, ต่ำสุดและค่าเฉลี่ยเงินเดือนที่อยู่ในเงื่อนไข
<-ไปดูการวิเคราะห์งาน   <-ไปดู SOURE PROGRAME   <-ไปดู FLOWCHART

10. รับค่าตัวเลข 10 จำนวนแล้วทำการเรียงลำดับข้อมูล จากนั้นพิมพ์ค่าที่เรียงลำดับแล้วจากน้อยไปมาก
<-ไปดูการวิเคราะห์งาน   <-ไปดู SOURE PROGRAME   <-ไปดู FLOWCHART