Make your own free website on Tripod.com

Thai Banner
Thai Banner

ข้อสอบแบบถูก-ผิด


	 1) คอมพิวเตอร์หมายถึงเครื่องคำนวณ
	 2) Ada Augusta คือโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก
	 3) William Augtred คิด Slide Rule สำหรับคอมพิวเตอร์แบบดิจิตอล
	 4) John Napier คือบิดาแห่งคอมพิวเตอร์ของโลก
	 5) เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกคือ EDVAC และ EDSAC
	 6) หลอดทรานซิสเตอร์มีขนาดเล็กกว่าหลอดสูญญากาศ
	 7) บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ของไทยคือ ศาสตราจารย์บัณฑิต กันตะบุตร
	 8) Microsecond ทำงานได้เร็วกว่า Picosecond
	 9) IBM 650 เป็นคอมพิวเตอร์ยุคที่ 1
	10) คอมพิวเตอร์ในยุคที่ 2 ใช้ภาษา Fortran ในการสื่อภาษา
	11) ภาษา BASIC เป็นภาษาในยุคที่ 5
	12) คอมพิวเตอร์จะให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำ มีความน่าเชื่อถือเสมอถ้าข้อมูลไม่ผิดพลาด
	13) ข้อเสียอย่างหนึ่งของคอมพิวเตอร์คือการเกิดการว่างงาน
	14) อาชญากรรมคอมพิวเตอร์คือ บุคคลที่ต้องการทำงายข้อมูลในฐานข้อมูลต่างๆ
	15) ข้อดีของคอมพิวเตอร์แบบดิจิตอลคือ ทำงานได้ดีมีความถูกต้องแม่นยำและเก็บข้อมูล
	   ได้มากกว่าแบบไฮบริด
	16) Supercomputer มีอีกชื่อหนึ่งว่า MIPS
	17) ATM คือ Automatic Teller Machine เป็นซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง
	18) มินิคอมพิวเตอร์จะมี Host Computer เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับเทอร์มินัลหลายๆ ตัว
	19) Desk-Top คือเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก
	20) ปากกาเรืองแสงเป็นอุปกรณ์แสดงผล
	21) Scanner เป็นอุปกรณ์แสดงผล
	22) สัญลักษณ์ < , > , = , >= , <= เป็นตรรกศาสตร์
	23) หน่วยความจำ หน่วยคำนวณและตรรกะ และหน่วยควบคุม เป็นส่วนประกอบของหน่วย
	   ประมวลผลกลาง (CPU)
	24) RAM เมื่อปิดเครื่องข้อมูลจะไม่หายไป
	25) ROM เป็นหน่วยความจำสำรอง
	26) ROM ถือว่าเป็น Firmware เพราะเป็น Non-Volatile
	27) Josephson junction เป็นเจ้าของบริษัทไมโครซอฟต์คนแรก
	28) Card Ponch Machine คืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล
	29) Punched Card มีอีกชื่อหนึ่งว่า บัตรฮอลเลอริท หรือบัตรไอบีเอ็ม
	30) ซอร์ฟแวร์เฮ้าส์ คือ ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์
	31) Windows เป็นซอร์ฟแวร์ประยุกต์
	32) โปรแกรมที่อำนวยความสะดวกในการใช้คอมพิวเตอร์คือ Translator Program
	33) ภาษาเครื่องจักรมี 2 ส่วนคือ Op-Code กับ Operand
	34) Interpreter คือตัวแปลภาษาทีทำการแปลทั้งโปรแกรม
	35) ภาษา PRG เหมาะกับงานด้านธุรกิจและพิมพ์รายงานต่างๆ
	36) ภาษา BASIC ปัจจุบันคือ Visual Basic ที่บริษัทไมโครซอร์ฟแวร์เป็นผู้พัฒนา
	37) รายงานเชิงสถิติคือ Predictive Reports
	38) Telnet คือบริการควบคุมเครื่องระยะไกลใน Internet
	39) Chat เหมือนกับการดูทีวี
	40) FTP คือโปรโตคอลที่ใช้ใน Internet
	41) Network คือการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป ให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้
	42) Printer Sharing เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งของ Network
	43) Hard Disk จัดเป็นหน่วยความจำภายนอก
	44) เลขฐาน 8 ประกอบด้วยตัวเลข 0-8
	45) เลขฐาน 16 ประกอบด้วยตัวเลข 1-15 และมี A,B,C,D,E,F แทนตัวเลขที่มากกว่า 9
	46) Pure Binary Code คือ Internal Code
	47) รหัส ASCII เป็นรหัส 7 บิทแทนตัวอักษรได้ 128 ตัว
	48) ข้อมูลที่ดีจะต้องมีความถูกต้องเชื่อถือได้ ทันเวลา กะทัดรัดเท่านั้น
	49) การวิเคราะห์งานจะต้องคำนึงถึงสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการ
	50) ผังงานเป็นภาษาโปรแกรมสากลที่โปรแกรมเมอร์สามารถเข้าใจได้