Make your own free website on Tripod.com

Thai Banner
Thai Banner


<-HOME  <-FLOWCHART  <-SOURE PROGRAM
10. รับค่าข้อมูล 10 จำนวน แล้วทำการเรียงลำดับข้อมูล จากนั้นพิมพ์ค่าที่เรียงลำดับแล้วจากน้อยไปมาก
	1. สิ่งที่ต้องการ
		ข้อมูล 10 จำนวน เรียงลำดับจากน้อยไปมากแล้วพิมพ์ค่าที่จัดเรียงแล้ว
	2. รูปแบบผลลัพธ์
		Input Value1= 2
		Input Value1= 6
		Input Value1= 20
		Input Value1= 4
		Input Value1= 36
		Input Value1= 7
		Input Value1= 101
		Input Value1= 77
		Input Value1= 200
		Input Value1= 1
		Ascending Ordered
		    Value1= 1
		    Value1= 2
		    Value1= 4
		    Value1= 6
		    Value1= 7
		    Value1= 20
		    Value1= 36
		    Value1= 77
		    Value1= 101
		    Value1= 200
	3. ข้อมูลนำเข้า
		value
	4. ตัวแปรที่ใช้
		i=ตัวแปรรอบการทำงาน	n=รอบการเรียงลำดับ
		value=ข้อมูล		a=ตัวพักข้อมูลระหว่างเรียงลำดับ
	5. วิธีการประมวลผล
		5.1 กำหนดค่า i=1
		5.2 ทดสอบ i<=10 หรือไม่
			5.2.1 จริงทำ 5.2.1.1
				5.2.1.1 รับค่าข้อมูล value[i]
				5.2.1.2 คำนวณ i=i+1
				5.2.1.3 กลับไปทำข้อ 5.2
			5.2.2 ถ้าไม่จริงทำข้อ 5.3
		5.3 กำหนดให้ i=1
		5.4 ทดสอบ i<=10 หรือไม่
			5.4.1 ถ้าจริงทำข้อ 5.4.1.1
				5.4.1.1 กำหนดให้ n=1
				5.4.1.2 ทดสอบ n<=10-1 หรือไม่
					5.4.1.2.1ถ้าจริงทำข้อ 5.4.1.2.1.1
						5.4.1.2.1.1 เปรียบเทียบ value[n]>value[n+1] หรือไม่
							5.4.1.2.1.1.1 ถ้าจริงทำข้อ a)
								a) a=value[n]
								b) value[n]=value[n+1]
								c) value[n+1]=a
							5.4.1.2.1.1.2 ถ้าไม่จริงทำข้อ 5.4.1.2.1.2
						5.4.1.2.1.2 คำนวณ n=n+1
						5.4.1.2.1.3 กลับไปทำข้อ 5.4.1.2
					5.4.1.2.2 ถ้าไม่จริงทำข้อ 5.4.1.3
				5.4.1.3 คำนวณ i=i+1
				5.4.1.4 กลับไปทำข้อ 5.4
			5.4.2 ถ้าไม่จริงทำข้อ 5.5
		5.5 กำหนดให้ i=1
		5.6 ทดสอบ i<=10 หรือไม่
			5.6.1 ถ้าจริง ทำข้อ 5.6.1.1
				5.6.1.1 พิมพ์ค่า value[i]
				5.6.1.2 คำนวณ i=i+1
				5.6.1.3 กลับไปทำข้อ 5.6
			5.6.2 ถ้าไม่จริงทำข้อ 5.7
		5.7 จบการทำงาน

BY MISS ORATHAI JAIYAH 4411063