Make your own free website on Tripod.com

Thai Banner
Thai Banner


<-HOME  <-FLOWCHART  <-SOURE PROGRAM
2. โปรแกรมพิมพ์สูตรคูณแม่ 7
	1. สิ่งที่ต้องการ
		พิมพ์สูตรคูณแม่ 7
	2. รูปแบบผลลัพธ์
		7 * 1 = 7
		7 * 2 = 14
		7 * 3 = 21
		7 * 4 = 28
		   .
		   .
		   .
		7 * 12 = 84	
	3. ข้อมูลนำเข้า
		ไม่มี
	4. ตัวแปรที่ใช้
		l=ตัวแปรกำหนดบรรทัด	sum=ตัวแปรผลคูณ
		i=ตัวแปรกำหนดรอบการทำงาน
	5. วิธีการประมวลผล
		5.1 กำหนดให้ i=1,l=3
		5.2 ถ้า i<=12 ให้ทำ
			- คำนวณ sum=7*i
			- บรรทัดที่ l พิมพ์ '7 * ',i,' = ',sum
			- คำนวณ l=l+1
			- คำนวณ i=i+1
			-ถ้า i>12 ทำข้อ 5.3
		5.3 จบการทำงาน

BY MISS ORATHAI JAIYAH 4411063