Make your own free website on Tripod.com

Thai Banner
Thai Banner


<-HOME  <-FLOWCHART  <-SOURE PROGRAM
3. พิมพ์ปิรามิดโดยรับข้อมูลฐานแล้วให้ปิรามิดมีความสูงเท่ากับฐานที่รับเข้า
	1. สิ่งที่ต้องการ
		รับข้อมูลฐานแล้วสร้างปิรามิด
	2. รูปแบบผลลัพธ์
		Input base of Piramid : _
		1
		12
		123
		1234
		  .
	          .
		   .
		1234...n
	3. ข้อมูลนำเข้า
		num
	4. ตัวแปรที่ใช้
		l=ตัวแปรกำหนดบรรทัด	n=ตัวแปรกำหนดรอบการพิมพ์ค่าปิรามิด
		i=ตัวแปรกำหนดชั้นปิรามิด	c=ตัวแปรกำหนดคอลัมน์การพิมพ์
		num=ตัวแปรกำหนดชั้นปิรามิดที่ต้องการ	m=ตัวแปรเริ่มต้นการพิมพ์ปิรามิด
	5. วิธีการประมวลผล
		5.1 รับค่า num
		5.2 กำหนดค่าเริ่มต้น l=5,n=1,m=1
		5.3 กำหนดรอบการทำงาน i=1
		5.4 เปรียบเทียบ i<=n
			- ถ้าจริงทำ
				- กำหนดค่าคอลัมน์ c=15
				- เปรียบเทียบ m<=n
				   -ถ้าจริงทำ
					-พิมพ์ที่ c,l พิมพ์ค่า i
					- คำนวณ c=c+1
				   -ถ้าไม่จริงทำ
				- n=n+1
				- l=l+1
			- ถ้าไม่จริงทำข้อ 5.5
		5.5 จบการทำงาน

BY MISS ORATHAI JAIYAH 4411063